Nadácia Allianz


 
 
Kontakt
Nadácia Allianz
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
nadacia@allianz.sk
 
Číslo účtu
2925853290/1100 
 
 

Na stiahnutie
Logo nadácie

Výročná správa 2018

Výročná správa 2017

Výročná správa 2016 

Výročná správa 2015

Výročná správa 2014

Výročná správa 2013

Výročná správa 2012

Výročná správa 2011

Výročná správa 2010

Výročná správa 2009

Výročná správa 2008

Poslanie Nadácie Allianz

Naším poslaním je aktívne prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov.

Zámer Nadácie Allianz

Naše zámery realizujeme grantovými programami, ktorými sa snažíme prispieť k zníženiu nehodovosti a tak predchádzať škodám na majetku a zdraví. Pre všetky vekové kategórie iniciujeme osvetu, vzdelávanie a informačné kampane v oblasti pravidiel cestnej premávky. Spolupracujeme s ostatnými organizáciami a združeniami za účelom maximalizácie pozitívnych vplyvov na bezpečnosť na cestách a výskumu v oblasti dopravnej nehodovosti.

 

Oblasti pôsobenia Nadácie Allianz

 

Vzdelávanie

  • spolupráca so školami pri realizácii dopravnej a zdravotnej výchovy
  • pomoc pri obnove a výstavbe detských dopravných ihrísk
  • podpora osvetových kampaní v médiách zameraných na rozličné vekové skupiny
  • podpora multimediálnych projektov, učebníc, prezentácií a pod. s dopravnou tematikou

Technická bezpečnosť

  • pomoc vodičom pri kontrole technického stavu vozidla
  • pomoc pri obnove technického stavu cestných komunikácií a dopravného značenia

Výskum

  • podpora výskumných projektov zameraných na analýzu dôvodov dopravnej nehodovosti
  • monitoring efektívnosti uskutočnených opatrení

Svoj účel plní Nadácia Allianz

  • poskytovaním peňažných a nepeňažných prostriedkov jednotlivcom, neziskovým inštitúciám, mimovládnym organizáciám, vzdelávacím inštitúciám, samosprávam a iným združeniam poskytujúcim verejnoprospešné služby
  • spoluprácou s orgánmi štátnej správy a podporou vzdelávacej, poradenskej, informačnej a publikačnej činnosti, ktorá súvisí s bezpečnosťou cestnej premávky

Nadáciu Allianz riadia členovia správnej rady. Správna rada schvaľuje projekty a usmerňuje nadačnú činnosť. Peňažné či nepeňažné prostriedky sa poskytujú schváleným projektom po ukončení transparentného hodnotiaceho procesu.

 

Správna rada Nadácie Allianz           
Juraj Dlhopolček
Jozef Paška
Jana Lesíková

 

Dozorná rada Nadácie Allianz
Štefan Zaťko
Katarína Schneiderová
Marek Janíček

 

Správca Nadácie Allianz                    
Lucia Muthová

 

Koordinátor činností Nadácie Allianz  
Katarína Rontšinská