www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Autisti - Sme skutočne v bezpečí?

Cieľom projektu Sme skutočne v bezpečí? organizovaným združením Autisti - Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia bolo pripraviť skupinu mladých ľudí s duševnou poruchou na samostatné fungovanie v meste tak, aby ich neohrozovala cestná premávka, a aby sami mohli pôsobiť ako vzor zodpovedného účastníka cestnej premávky vo svojom sociálnom prostredí. Projektový tím na koordinačnom stretnutí zostavil témy na jednotlivé stretnutia. Jednotlivé témy boli zostavené tak, aby na seba nadväzovali  a predstavovali  učenie s dostatočným časom na osvojenie. Pri učení využívali vizualizáciu a  zážitkové učenie, názorné príklady a modelové situácie. Účastníci boli spoluautormi programu, navrhovali riešenia východiskovej situácie, rozprávali o svojich skúsenostiach. Tým sa posilnili aj ich sociálne a komunikačné zručnosti. 

Dátum vydania: 23.06.2015