www.allianzsp.sk
Nadácia Allianz

Z© Modra - Cesta nie je ihrisko

Z príspevku nadácie bolo zakúpené materiálne vybavenie a pomôcky potrebné na prípravu detí na samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke: farby na asfalt, kolobeľky, náučné hry s dopravnou tematikou, reflexné vesty. Cieµom projektu bola prevencia nehodovosti detí prostredníctvom nadobudnutia základných vedomostí a zručností. Deti sa naučili základné dopravné značky. Náučnými hrami z dopravnej výchovy  identifikovali správne a nesprávne správanie a situácie v cestnej premávke, učili sa orientova» a správa» v dopravných situáciách ako chodec, kolobeľkár, cyklista. Prakticky, na dopravnom ihrisku na ąkolskom dvore sa učia uplatňova» a upevňova» zásady bezpečného správania sa pri jazde na kolobeľke, na bicykli. Prísluąníčka z PZ v Pezinku upozornila deti na moľné riziká spojené s nedodrľiavaním pravidiel v cestnej premávke. Zdravotnícka záchranárka učila deti ako správne zareagova» v krízových situáciách a poda» prvú pomoc pri drobných zraneniach. Poľiarnici ukázali de»om spôsob zásahu pri dopravnej nehode.

Dátum vydania: 28.01.2015